Algemene voorwaarden

1. PRIJS – GELDIGHEID

De bestekken en prijsoffertes zijn gebaseerd op de op dat ogenblik geldende waarden ten opzichte van lonen en materialen alsmede rekening houdend met de op het ogenblik van de offerte geldende pariteit van de Euro en/of andere munten. Indien deze wijzigingen ondergaan, behoudt N.V. Hoisting Equipment zich het recht voor de prijzen op evenredige wijze aan te passen. De prijsoffertes zijn geldig gedurende 1 maand vanaf de offertedatum.

STAALTOESLAG

Indien de definitieve maten van de rolbrug 3 maanden na bestelling nog niet gekend zijn, behouden wij het recht voor om meerprijzen als gevolg van de staaltoeslagen van onze leverancier door te rekenen aan de klant.

2. LEVERINGSTERMIJNEN

De leveringstermijnen worden enkel bij wijze van inlichting verstrekt en binden N.V. Hoisting Equipment niet. Vertraging in de levering geeft geen recht op schadevergoeding noch op ontbinding van de overeenkomst.

3. LEVERINGEN

Levering franco aan huis geschiedt enkel voor orders met een totale netto-factuurwaarde van 650,00 Euro of hoger (excl. BTW) per gedane bestelling.
Uitgesloten van franco levering aan huis :
1. expresszendingen
2. orders < 650,00 Euro
3. zwenk- en loopkranen, kraanloopwielen, wagenliggers, portaalkranen
4. alle reparaties
5. levering van goederen die de max.afmetingen overschrijden, zijnde : lengte 120 cm, breedte 100 cm, hoogte 190 cm.
Wanneer de levering van een bestelling gespreid verloopt, wordt iedere zending apart gefactureerd.

4. EIGENDOMSVOORBEHOUD

Zolang de geleverde goederen niet volledig zijn betaald, blijven zij eigendom van N.V. Hoisting Equipment. Het risico gaat echter over op de koper van bij de contractsluiting. Bij niet-betaling op de vervaldag, beschikt N.V. Hoisting Equipment over het recht de betrokken levering terug te nemen zonder gerechtelijke tussenkomst en met onherroepelijke toestemming van de kliënt.

5. BETALINGEN

Alle facturen zijn betaalbaar binnen de 30 dagen na factuurdatum netto onder aftrek van eventueel in rekening gebrachte
kredietbeperkingskosten. N.V. Hoisting Equipment behoudt zich het recht voor bij iedere bestelling een betaling van minstens 50 % van de totale prijs te eisen. De facturen zijn betaalbaar op de zetel van N.V. Hoisting Equipment. Op alle sommen niet betaald op de vervaldag, is vanaf die datum van rechtswege wegens vertraging een intrest verschuldigd aan de wettelijke rentevoet. Bij niet betaling binnen de acht dagen na een aangetekend verzonden aanmaning is de koper wegens personeel- en administratiekosten, muntontwaarding en onbeschikbaarheid der bedrijfsgelden gehouden tot betaling van een schadevergoeding, conventioneel en forfaitair vastgesteld op 20 % van het onbetaalde bedrag.
In geval van wanbetaling door die koper, of indien er twijfel bestaat omtrent zijn solventie, bv. ingeval van geprotesteerde wissel, een aanvraag tot concordaat, enz. behoudt N.V. Hoisting Equipment zich het recht voor om onmiddellijke betaling te eisen van alle nog verschuldigde bedragen en alle bestaande verbintenissen te verbreken zonder tot schadevergoeding verplicht te zijn. Het laten protesteren van een wissel doet van rechtswege alle andere wissels onmiddellijk vervallen en eisbaar worden. Bij het niet-nakomen van deze betalingsvoorwaarden, beschikt N.V. Hoisting Equipment over het recht verdere leveringen op te schorten tot volledige betaling is bekomen of zelfs de koper uit te sluiten van verdere leveranties.

6. KLACHTEN

Klachten betreffende de levering moeten N.V. Hoisting Equipment toekomen binnen de acht dagen na de levering en alleszins vóór het gebruik of de voortverkoop van de goederen.

7. PROTEST

Protest tegen de factuur dient schriftelijk te gebeuren binnen de acht dagen na factuurdatum. Na deze termijn kan geen klacht meer geschieden en dient de factuur als aanvaard tussen partijen te worden aanzien.

8. VERPAKKINGEN

Verpakkingen worden niet teruggenomen, en indien nodig tegen kostprijs doorberekend.
Leenverpakking waaronder kabeltrommels dienen steeds franco aan N.V. Hoisting Equipment te worden geretourneerd binnen een door haar gestelde termijn.

9. TRANSPORTSCHADE

Goederen reizen steeds voor rekening en risico van de koper ; voor goederen welke bij aankomst beschadigd zijn, dient de ontvanger steeds een proces-verbaal van beschadiging te laten opmaken door de vervoerder, en wel onmiddellijk bij ontvangst der goederen.

10. GARANTIE-BEPALINGEN

Elke garantie komt te vervallen wanneer wordt vastgesteld dat onoordeelkundige en foutieve behandeling heeft plaatsgevonden, of dat montage of aansluiting niet vakkundig is geschied. Defecten welke buiten de toestemming van N.V. Hoisting Equipment zelf door de betrokkene worden hersteld, vallen buiten elke garantie en worden als zodanig niet geaccepteerd. Storingen en defekten dienen steeds tijdig te worden gemeld aan de verkoop-afdeling of technische dienst van N.V. Hoisting Equipment. Reparaties worden uitsluitend uitgevoerd in de werkplaats van N.V. Hoisting Equipment of bij diens leverancier ; reparatiezendingen dienen steeds franco geleverd te worden. Garantietermijn : 6 maanden op materiaal en/of konstruktiefouten. Als invoerder en/of voortverkoper en dus als niet-fabrikant verleent N.V. Hoisting Equipment niet méér garantie dan de fabrikant zelf. De garantie geldt slechts in de mate waarin N.V. Hoisting Equipment vaststelt dat de gebruiksaanwijzing en/of de gebruiksinstructies werden gevolgd en de goederen op een deskundige manier werden gehanteerd. Het arbeidsloon is voor rekening van de koper. Elke eventueel bijkomende garantie moet door N.V. Hoisting Equipment vooraf schriftelijk bevestigd worden.

11. RETOURZENDINGEN

Retourzendingen zonder de goedkeuring van N.V. Hoisting Equipment worden steeds geweigerd. Indien een retourzending door N.V. Hoisting Equipment wordt goedgekeurd dan dient ze steeds franco verstuurd te worden, zoniet wordt ze eveneens geweigerd. Retourzendingen welke niet het gevolg zijn van het bewezen in gebreke blijven van N.V. Hoisting Equipment, worden belast met 10 % terugnamekosten (inhoudende kontrolekosten en door N.V. Hoisting Equipment betaalde heenvrachtkosten). Kosten voor het verkoop – nieuw maken worden steeds apart in rekening gebracht.

12. REPARATIES IN ONZE WERKPLAATS

Voor elke reparatie wordt voorafgaand een kostenopgave ter goedkeuring voorgelegd. Deze kostenopgave wordt samengesteld naar beste kunnen door onze hiervoor speciaal opgeleide technische mensen. De controles en vaststellingen gebeuren louter visueel, tenzij andersluidende schriftelijke opdracht voor het uitvoeren van belastingsproeven en mits berekening van de kosten hiervoor. Bij de feitelijke herstelling kunnen er nieuwe aspecten aan het licht komen, die eerder niet visueel vastgesteld konden worden. In dit geval zullen wij u hierover inlichten en u een aangepaste kostenopgave voorleggen.
Als bij (of kort na) de heringebruikname één of ander onderdeel zou afbreken, door bvb. een scheur of barst die eerder niet visueel vastgesteld kon worden, kunnen wij hiervoor enkel aansprakelijk gesteld worden in geval van bewezen grove nalatigheden.

13. REPARATIES, ONDERHOUD OF PLAATSING IN DE WERKPLAATS OF OP DE WERF VAN DE KLANT

Indien reparaties ter plaatse dienen te worden uitgevoerd (of bij montages ter plaatse of bij onderhoudswerken), worden verder verplaatsingskosten in rekening gebracht. De reisuren en kilometerprijs worden steeds aangerekend met Bornem als vertrek- en eindpunt. De klant moet zorgen voor een veilige toegang. De werken worden pas uitgevoerd wanneer er kan gewerkt worden in veilige en gezonde omstandigheden, zoals gestipuleerd in het ARAB – artikel 54 quater aangevuld met KB van 14-09-1992 en in ARAB ingeschreven als art. 28. Wanneer dit niet het geval is, worden de werken gestaakt; alle kosten welke hieruit voortvloeien worden berekend aan de klant.

14. NIET-BETALING

Bij niet betaling behoudt N.V. Hoisting Equipment zich het recht voor om verdere leveringen stop te zetten.
Tevens behoudt N.V. Hoisting Equipment zich het recht voor om de overeenkomst van rechtswege en zonder voorafgaande
ingebrekestelling als ontbonden te beschouwen voor het geheel of het nog niet uitgevoerde gedeelte.

15. BEDRIJFSSCHADE

Bedrijfsschade ontstaan door defekten of storingen van geleverde produkten tijdens het gebruik vallen buiten de verantwoordelijkheid van N.V. Hoisting Equipment en eventueel in rekening te brengen schadekosten kunnen nooit ten laste van N.V. Hoisting Equipment worden gelegd.

16. OVERMACHT

N.V. Hoisting Equipment zal niet aansprakelijk zijn voor het niet naleven van haar verbintenissen indien zulks het gevolg is van overmacht of van ermee gelijkgestelde omstandigheden zoals om het even welk nationaal of internationaal, economisch, politiek of sociaal conflict dat rechtstreeks of onrechtstreeks de markt beïnvloedt. N.V. Hoisting Equipment behoudt zich alsdan het recht voor de overeenkomst te beëindigen zonder dat enige schadevergoeding kan worden geëist.

17. BEVOEGDHEIDSCLAUSULE

In geval van betwisting zijn uitsluitend de Rechtbanken van Antwerpen bevoegd.

18. TOEPASSELIJKHEID VAN DEZE VOORWAARDEN

Onderhavige Algemene Voorwaarden van N.V. Hoisting Equipment hebben voorrang op eventuele voorwaarden van de koper en zullen exclusief met uitsluiting van eventuele andere voorwaarden worden toegepast.

19. ANNULATIEKOSTEN

Bij annulatie van de bestelling van rolbrug of zwenkkraan, worden er 5 % van het totaalbedrag annulatiekosten aangerekend.